Players:
1 Raman Vitko
2 Artm Borisenko
3 Yauheni Karpinchyk
5 Aliaksandr Radzivinovich
6 Artur Kadran
7 Stanislau Leukin
8 Aliaksandr Mykush
9 Vitali Zyshchyk
10 Stanislau Prakapovich
11 Ivan Kisialevich
12 Valery Kachmarski
14 Aleksander Lukashik
15 Yauheni Haurylau
16 Dzmitry Mlynchyk
17 Aliaksey Trafimchuk
18 Artsiom Sabayeu
19 Vadzim Palto
20 Andrei Kazeka
21 Dzmitry Klimovich
23 Yauheni Stsepanets
24 Pavel Praliska
25 Anton Sizhuk
27 Artsiom Skorb
29 Ihar Yahoshchankau
31 Stsiapan Sizhuk

Teamsponsor:
ThermoFas GmbH, Horgen